منوهای نصب در پنل مدیریت

ساده آموز

مراحل اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

 

۱- انتخاب موضوع پایان‌نامه

دانشجوي عزيز در انتخاب موضوع پایان‌نامه به موارد زير دقت فرمایید:

عنوان پایان‌نامه می‌بایست مختصر، رسا و جامع باشد.

 • دانشجويان بايد توجه داشته باشند دامنه تحقيق در حدي باشد كه پایان‌نامه حداقل ۶ ماهه و حداكثر یک‌ساله به اتمام برسد.
 • موضوع پایان‌نامه تكراري نباشد.
 • موضوع پایان‌نامه بايد با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابي مرتبط باشد.
 • موضوع پایان‌نامه بايد با رشته تحصيلي و گرايش تخصصي دانشجو مرتبط باشد.
 • با توجه به اينكه حداكثر ۲ نمره از نمره كل پایان‌نامه مربوط به ارائه مقاله می‌باشد، دانشجويان لازم است نگارش مقالـه را از شروع مراحــل پيشنهادي مــوضوع پایان‌نامه مدنظر قرار دهند و به تحقيق بپردازند و موضوعي را انتخاب نمايند كه امكان استخراج مقاله را داشته باشد.
 • دانشجويان می‌توانند براي پایان‌نامه از موضوعاتي استفاده كنند كه شامل اولویت‌های تحقيقاتي سازمان‌های ديگر باشــد (براي دريافت کمک‌هزینه).

۲- انتخاب استاد راهنما و مشاور

دانشجو قبل از هماهنگي با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پایان‌نامه‌های در دست راهنمايي و مشاوره ايشان اطلاع حاصل نمايد و همچنين اساتيد راهنما و مشاور نيز موظف هستند قبل از امضاي فرم به سقف پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال فرم و فرستادن دانشجو به حوزه معاونت پژوهشي و يا در نوبت قرار دادن و ايجاد وقفه در كار دانشجو جدا پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه مسئوليت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب كار متوجه استادان مربوطه و دانشجو خواهد بود.

شرايط استادان راهنما و مشاور انتخابي براي پایان‌نامه‌های كارشناسي ارشد:

 الف ) شرايط استاد راهنما:

۱- داشتن مدرك دكتري تخصصي و حداقل مرتبه استادياري براي اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها يا مؤسسات تحقيقاتي معتبر و داشتن كد شناسايي از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

۲- مربيان برجسته با داشتن مدرك كارشناسي ارشد و سابقه تدريس يا تحقيق بيش از ۱۰ سال در مراكز دانشگاهي يا تحقيقــاتي (در صورت نبودن استاديار به تعداد كافي و با تائید گروه تخصصي)

 تبصره: درصورتی‌که استاد راهنمـــا عضو هيات علمــي نباشد، داشتن مدرك دكتري تخصصي به‌منظور هدايت پایان‌نامه كارشناسي ارشد براي وي الزامي است (انتخاب استاد راهنماي غير هيات علمي صرفاً در صورت شاغل بودن در مؤسسات تحقيقاتي يا سازمان‌ها و نهادهايي كه به‌گونه‌ای امكانات يا اطلاعات در اختيار دانشجويان قرار دهند با تائید گروه تخصصي امکان‌پذیر خواهد بود)

 نحوه انتخاب استاد راهنما:

استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو و موافقت كتبي استاد مربوطه و تائید گروه تخصصي طبق شرايط بند الف تعيين می‌گردد. همچنين حكم تفويض وي جهت راهنمايي پایان‌نامه از سوي معاون پژوهشي واحد صادر می‌گردد.

ب) شرايط استاد مشاور:

۱- دارا بودن شرايط مندرج دربند الف و تبصره ذيل آن

۲- مربيان برجسته با داشتن مدرك كارشناسي ارشد و سابقه تدريس يا تحقيق بيش از ۱۰ سال در مراكز دانشگاهي يا تحقيقــاتي (در صورت نبودن استاديار به تعداد كافي و با تائید گروه تخصصي)

۳- كارشناسان ارشد غير هيات علمي برجسته شاغل در مراكز تحقيقاتي يا صنعتي (درصورتی‌که دانشجو از امكانات يا اطلاعــات آن مراكز در پایان‌نامه استفاده می‌نماید) به‌عنوان استاد مشاور دوم به‌شرط اخذ كد شناسايي از سازمـان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، با تائید مراتب توسط گروه تخصصي و همچنين تائید نهايي در شوراي تحصيلات تكميلي واحد.

نحوه انتخاب استاد مشاور:

به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته با رعايت شرايط مندرج دربندهاي الف و ب و پس از تائید در گروه تخصصي مربوطه، به‌عنوان استاد مشاور تعيين می‌شود. همچنين حكم وي از سوي معاون پژوهشي واحد صادر می‌گردد.

تذكر: چنانچه پایان‌نامه‌ای نياز به استاد مشاور دوم داشته باشد به پيشنهاد استاد راهنما به همراه ارائه دلايل و تائید گروه تخصصي مربوطه می‌بایست جهت تصويب به شوراي تحصيلات تكميلي واحد ارائه می‌گردد.

ج) همكاري اساتيد خارجي (استادان شاغل در دانشگاه‌های خارج از ايران و يا دارندگان مدارك تحصيلي از دانشگاه‌های خارج كشور):

صرفاً در صورت داشتن مدرك دكتري تخصصي از دانشگاه‌های معتبر، با ارسال رزومه كامل تحصيلي، آموزشي و پژوهشي، تائید گروه تخصصي با ذكر دلايل انتخاب و تائید صلاحيت در شـوراي تحصــيلات تكميــلي مرکز به‌عنوان استــاد راهنمــا يا مشاور پایان‌نامه‌های كارشناسي ارشد امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً دانشگاه هیچ‌گونه تعهدي در خصوص هزينه اقامت يا اياب و ذهاب استادان خارجي ندارد و لازم است فردي به‌عنوان وكيل براي دريافت حق‌الزحمه مربوطه معرفي شود.

تذكر مهم: ارسال رزومه كامل تحصيلي آموزشي و پژوهشي و تصوير آخرين مدرك تحصيلي در هريك از موارد فوق براي استادان راهنما و مشاوري كه براي اولين بار با مرکز همكاري می‌نمایند الزامي است. مطابق با مقررات سازمان تأمین اجتماعي بايستي تصوير كارت ملي، صفحه اول شناسنامه، صفحه اول دفترچه بيمه، آخرين حكم کارگزینی اين دسته از اساتيد به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل داده‌شده و همچنين جهت پرداخت حق‌الزحمه شماره‌حساب بانكي ايشان به امور پژوهشي اعلام گردد.

 نحوه انتخاب استادان مدعو:

درصورتی‌که گروهاي تخصصي با كمبود استادان راهنما و مشاور روبرو شوند مديران گروه موظف هستند به ترتيب اولويت زير نسبت به رفع كمبود اساتيد اقدام نمايند:

۱- اعضاي هیئت‌علمی تمام‌وقت و نیمه‌وقت واحدهاي دانشگاهي ديگر دانشگاه آزاد اسلامي كه از ظرفيت خالي برخوردارند

۲- اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتي با مدرك دكتري

۳- اعضاي هیئت‌علمی مراكز پژوهشي با مدرك دكتري

تذكر مهم: ارسال رزومه كامل تحصيلي آموزشي و پژوهشي و تصوير آخرين مدرك تحصيلي در هريك از موارد فوق براي استادان راهنما و مشاوري كه براي اولين بار با مرکز همكاري می‌نمایند الزامي است. مطابق با مقررات سازمان تأمین اجتماعي بايستي تصوير كارت ملي، صفحه اول شناسنامه، صفحه اول دفترچه بيمه، آخرين حكم کارگزینی اين دسته از اساتيد به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل داده‌شده و همچنين جهت پرداخت حق‌الزحمه شماره‌حساب بانكي ايشان به امور پژوهشي اعلام گردد.

توجه: در مورد اساتيد مدعو، دانشجو بايد اساتيدي را به‌عنوان راهنما انتخــاب نمايــد، كه اطمينان داشــته باشد در هنگام برگزاري جلسه دفاع در مرکز حضور خواهند داشت.

ظرفيت راهنمايي و مشاوره استادان:

اولویت‌بندی نحوه همكـاري استادان در پایان‌نامه‌های كارشناسي ارشـد به ترتيب با اعضاء تمام‌وقت، نیمه‌وقت و سپس مدعو می‌باشد. تعداد مجاز همكاري اعضاي هیئت‌علمی در پایان‌نامه‌ها با توجه به آخرين بخشنامه‌های سازمان مركزي می‌باشد (از طرف معاونت پژوهشي به مديران گروه اطلاع‌رسانی می‌شود).

۳-تکمیل فرم تصویب موضوع پایان‌نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه

 • دانشجو می‌تواند به ترتيب اولويت ۳ عنوان را جهت موضوع پایان‌نامه خود با رعايت موارد ذکرشده دربند ۱ (انتخاب موضوع پایان‌نامه) پيشنهاد نمايد.
 • جهت اطمينان از تكراري نبودن موضوع پایان‌نامه به سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران به آدرس http://irandoc.ac.ir مراجعه و موضوع پایان‌نامه و كلمات كليدي عنوان پایان‌نامه خود را جستجو نمایید.
 • از نتايج حاصل از جستجو پرينت گرفته و ضميمه فرم تصويب موضوع پایان‌نامه نمایید.
 • دانشجو می‌تواند ۳ نفر را به‌عنوان استاد راهنما و مشاور با رعايت موارد ذکرشده دربند ۲ (انتخاب استاد راهنما و مشاور) پيشنهاد نمايد.
 • در جلسه كميته تخصصي گروه، عناوين پيشنهادي موضوع پایان‌نامه و مدارك پيوست شده اساتيد پيشنهادي دانشجو، موردبررسی قرارگرفته و نتيجه نهايي جهت تعيين نهايي استاد راهنما و مشاور و موضوع پایان‌نامه از بين موارد پيشنهادي و توسط مدير گروه به دانشجو ابلاغ خواهد شد.
 • بعد از تصويب موضوع پایان‌نامه در كميته تخصصي گروه و ابلاغ آن به دانشجو، بايستي ظرف مدت‌زمانی تعیین‌شده كه توسط گروه مربوطه تعيين می‌گردد (حداكثر ۲ هفته) دانشجو اقدام به تألیف و آماده‌سازی پروپوزال نموده و تحويل آن به مدير گروه نمايد.

۱- دانلود فرم تصويب موضوع پایان‌نامه (دو نسخه تكميل گردد)

۲- دانلود فرم اصلي پروپوزال

۳- راهنماي ثبت پروپوزال در سايت irandoc.ac.ir

۴- راهنماي جستجوي موضوع پایان‌نامه در سيستم يكپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامي (سيكا)

۴- ارائه پروپوزال

پروپوزال فرم پيشنهاد تحقيق پایان‌نامه كارشناسي ارشد است كه دانشجو می‌بایست با هماهنگي و تائید استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان‌نامه موارد خواسته‌شده در آن از قبيل: بيان مسئله، اهداف، روش كار، سوابق تحقيق و … را به‌طور كامل و بر اساس توضيحات ذکرشده در هر بخش تكميل نمايد. لازم به ذكر است كه مبناي تصويب موضوع پایان‌نامه، همين فرم می‌باشد و فرمت آن براي كليه رشته‌ها يكسان است.

به‌منظور بررسي سطح كمي و كيفي پروپوزال‌ها و تائید آن‌ها، جلسات كميته تخصصي گروه‌ها در هر نيمسال طبق يك برنامه زمان‌بندی مشخص و با حضور كارشناس پژوهشي مربوطــه بــرگزار می‌گردد؛ و صورت‌جلسه نيز توسط كميته تخصصي گــروه مربـوطه تنظيم می‌شود.

توجه: تاريخ برگزاري جلسات گروه‌ها در تابلو اعلانات امور پژوهشي و وب‌سایت مرکز به‌طور مرتب اعلام می‌گردد. لذا دانشجويان موظف‌اند به‌موقع پروپوزال مورد تائید استادان راهنما و مشاور را جهت طرح و بررسي در گروه تخصصي به امور پژوهشي تحويل دهند.

اعلام نتايج بررسي پروپوزال‌ها در كميته تخصصي گروه:

پس از طرح پروپوزال‌ها در كميته تخصصي گروه، نتيجه بررسي در صورت‌جلسه گروه تنظيم می‌گردد، لذا دانشجويان جهت اطلاع از وضعيت پروپوزال خود می‌بایست به كارشناس پژوهشي مربوطه مراجعه نمايند.

زمان ارائه پروپوزال

بعد از تصويب موضوع پایان‌نامه در كميته تخصصي گروه و ابلاغ آن به دانشجو، بايستي ظرف مدت‌زمانی تعیین‌شده كه توسط گروه مربوطه تعيين می‌گردد (معمولاً ۲ هفته پس از ابلاغ تصويب موضوع پایان‌نامه) دانشجو موظف است اقدام به تألیف و آماده‌سازی پروپوزال و تحويل آن به مدير گروه نمايد. پروپوزال می‌بایست توسط استادان راهنما و مشاور به‌دقت مطالعه و بررسي شود و پس از تائید آن را امضاء نمايند.

تذكر:

– امضاء اساتيد به‌صورت كپي – فكس – اسكن (و از طرف) قابل‌قبول نیست.

– پروپوزال ناقص و بدون امضاء اساتيد راهنما و مشاور تحويل گرفته نخواهد شد.

 عدم تحويل پروپوزال در زمان مقرر:

در صورت عدم تحويل پروپوزال در زمان مقرر، مسئوليت آن (طولاني شدن زمان تحصيل و تبعات ديگر) متوجه دانشجو خواهد بود و عذري در خصوص نبود آگاهي و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در اين خصوص پذيرفته نيست. لازم به ذكر است كه اطلاعيه مديران گروه‌ها، در خصوص تحويل پروپوزال در تابلو اعلانات امور پژوهشي به‌طور مرتب اعلام می‌گردد.

نحوه دريافت فرم پروپوزال

دانشجويان جهت دريافت فرم پروپوزال می‌بایست پس از مراجعه به وب‌سایت مرکز، در قسمت فرم‌های مربوط به پایان‌نامه، بر روي لينك فرم پروپوزال كليك نموده و مبادرت به دانلود آن نمايند.

 نحوه تايپ پروپوزال

به‌منظور جلوگيري از مسائل و مشكلات مربوط به قلم (فونت)، تمامي متن پروپوزال با استفــاده از فونت ۱۴ لــوتوس نازك تايپ گردد و از به كار بردن ساير فونت‌ها خودداري شود.

۱- فونت متن: (Lotus) لوتوس با اندازه ۱۴ و نازك (متن از سر خط شروع شود)

۲- فونت عناوين بندهاي پروپوزال (تيترها): (Lotus) لوتوس با اندازه ۱۴ (Bold، ايتاليك)

۳- شماره صفحات: پائين وسط صفحه

۴- اعداد و شماره‌ها: فارسي

۵- فاصله بين خطوط: cm ۱

۶- فونت متن جداول: Lotus (لوتوس) با اندازه ۱۱ نازك

۷- كليه قلم‌های انگليسي موجود در پروپوزال: Times New Roman با اندازه ۱۲ و ايتاليك

۵- تصویب پروپوزال

مراحل تصويب پروپوزال به شرح زير است:

الف ) تصويب در كميته تخصصي گروه مربوطه (تصويب اوليه)

ب ) تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي مرکز (تصويب نهايي و صدور ابلاغيه تصويب موضوع پایان‌نامه)

كميته تحصيلات تكميلي، شورايي است كه در خصوص تصويب نهايي پروپوزال‌ها و صـــدور ابلاغيــه جهت استاد راهنما و مشاور و درخواست‌های دانشجويان در خصوص تغيير عنوان پایان‌نامه هرماه برگزار می‌گردد. بديــهي است موضوع پروپوزال پس از تائید شوراي تحصيلات تكميلي واحد قطعيت می‌یابد.

اعلام نتايج بررسي پروپوزال‌ها در كميته تخصصي گروه:

پس از طرح پروپوزال‌ها در كميته تخصصي گروه، نتيجه بررسي در صورت‌جلسه گروه تنظيم می‌گردد، لذا دانشجويان جهت اطلاع از وضعيت پروپوزال خود می‌بایست به كارشناس پژوهشي مربوطه مراجعه نمايند.

نتيجه نهايي بررسي پروپوزال در كميته تخصصي گروه به شرح ذيل می‌باشد:

۱- پروپوزال مورد تصويب قرار نگرفت

۲- مقرر شد پس از انجام تصحيحات لازم مجدداً در گروه مطرح شود

۳- مقرر شد پس از انجام تصحيحات لازم و تائید مدير گروه مورد تصويب قرار گيرد

۴- پروپوزال مورد تصويب قرار گرفت

 ۱- چنانچه پروپوزال مورد تائید گروه قرار نگيرد: (رد پروپوزال به‌طور كامل)

می‌بایست با هماهنگي استادان راهنما، مشاور و مدير گروه پروپوزال جديد تهيه شود تا در جلسه بعدي گروه موردبررسی قرار گيرد.

۲- چنانچه پروپوزال با اصلاحات مواجه شود:

می‌بایست با هماهنگي استادان راهنما و مشاور اصلاحات موردنظر كميته تخصصي گروه برطرف و سپس پروپوزال اصلاح‌شده، جهت طرح و بررسي مجدد در جلسه بعدي گروه به امور پژوهشي تحويل داده شود. ضمناً فرم مخصوص اصلاحات پروپوزال نيز می‌بایست تكميل و به تائید اساتيد راهنما و مدير گروه برسد.

۳- چنانچه پروپوزال تائید شود:

پروپوزال‌ها پس از تائید در گروه تخصصي مربوطه، جهت تصويب نهايي به شوراي تحصيلات تكميلي واحد ارسال و در صورت تصويب، فرم ابلاغيه تصويب موضوع پایان‌نامه و همچنين احكام اساتيد راهنما و مشاور صادر می‌گردد.

 موارد خاص و تغييرات احتمالي:

در مرحله پس از تصويب موضوع در شوراي تحصيلات تكميلي واحد و قبل از برگزاري جلسه دفاع، چنانچه لازم باشد تغييراتي در عنوان پایان‌نامه يا اساتيد راهنما و مشاور صورت پذيرد می‌بایست به‌صورت زير اعمال شود:

تغييرات جزئي:

 • چنانچـه تغـييرات جزئي در عنوان پایان‌نامه مدنظر باشد، لازم است مراتب طـي فرم مربوطه كه به تائید استاد راهنما و مدير گروه رسيده باشد اعلام و تغييرات در عنوان پروپوزال دانشجو منظور شود. (تائید نهايي با شوراي تحصيلات تكميلي واحد می‌باشد).

تغييرات كلي:

 • چنانچه موضـوع پایان‌نامه به‌طور اساسـي تغيير نمايد، لازم است پروپوزال جـديد تنظيـم و پس از تائید در گـروه تخصصـي، علت تغيير عنوان نيز در فرم مربوطه اعلام شود در این صورت اگر تغييري در وضعيت اساتيد راهنما و مشاور ايجاد نشود، فقط ابلاغيه جديد براي دانشجو صادر خواهد شد (تائید نهايي با شوراي تحصيلات تكميلي می‌باشد).

 تغيير استاد راهنما و مشاور (فقط در موارد خاص):

با توجه به اينكه فرآيند صدور حكم براي استاد راهنما در پایان‌نامه‌های كارشناسي ارشد از مراحل متعددي عبور می‌کند و پس از صدور حكم، فرد مذكور به‌عنوان هدایت‌کننده پایان‌نامه ازنظر دانشگاه شنــاخته می‌شود، امكان واگذاري اين مسئـــوليت به افراد ديگر اساساً امکان‌پذیر نيست و در شرايط خــاص می‌بایست اینجا بجايي با ارائه دلايل روشن و قابل دفاع به تائید شوراي تحصيلات تكميلي واحد برسد. لذا چنانچـه لازم باشد اساتيد راهـنما يا مشاور تغيير نمايند (چه در صورت تغيير عنوان پایان‌نامه و چه در صورت عدم‌تغییر آن) می‌بایست انصراف كتبـي استاد راهنما يا مشـاور به تائید گروه رسيده و موافقت استاد راهنما يا مشاور جديد طـي فرم مربوطه از طـرف گروه اعلام تا نسبت به صدور احكام جديد اقدام شود. درصورتی‌که به علت عدم دسترسي به استاد راهنمـا يا مشاور (به عـلت مسافرت طولانـي يا فرصت مطالعـاتي يا فـوت و …) امكـان اخذ انصراف از استاد نباشد، به‌جای انصـراف كتبـي می‌توان صورت‌جلسه گروه مبني بر توضيح علت تغيير استاد راهنما يا مشاور و معرفي استاد جـديد را نيز ملاك عمل قرارداد.

توجه: در صورت استفاده از استادان جديد ارسال احكام كارگزيني هيات علمي به همراه رزومه كامل تحصيلي، آموزشي و پژوهشي ايشان الزامي است.

در صورت نياز دانشجو به سنوات تحصيلي بيشتر از سقف مجاز در خصوص پایان‌نامه، علت افزايش سنوات طي نامه‌ای (با تائید استاد راهنما و مدير گروه) به حوزه پژوهشي اعلام شود. (تائید نهايي با شوراي تحصيلات تكميلي می‌باشد).

۶- نگارش پایان‌نامه

پس از تأیید نهايي پروپوزال‌ها در شوراي تحصيلات تكميلي واحد، اسامي دانشجوياني كه پروپوزال آن‌ها تصویب‌شده است به همراه كد پایان‌نامه آن‌ها در برد تحصيلات تكميلي اعلام می‌گردد؛ و احكام اساتيد راهنما و مشاور صادر می‌گردد.

تذكر: مراجعه دانشجوياني كه اساتيد راهنما و يا مشاور آن‌ها خارج از مرکز بوده و هیچ‌گونه همكاري اعم از حق‌التدریس و يا هيأت علمي با مرکز دانشگاه ندارند به كارشناس تحصيلات تكميلي جهت دريافت احكام اساتيد راهنما و مشاور پایان‌نامه و تحويل احكام به آن‌ها ضروري است.

در صورت لزوم دانشجويان بايستي جهت دريافت معرفی‌نامه در راستاي استفاده از منابع کتابخانه‌ها و مراكز تحقيقاتي به كارشناس تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند.

– پس از اعلام اسامي دانشجوياني كه پروپوزال آن‌ها به تصويب نهايي رسيده است، دانشجويان مذكور می‌توانند با رعايت موارد ذکرشده در فایل شيوه نگارش پایان‌نامه اقدام به تألیف پایان‌نامه خودنمایند. مطالعه كامل فايل مذكور و تنظيم صفحات پایان‌نامه بر اين اساس ضروري است. در صورت عدم رعايت موارد مطرح‌شده، مجلد پایان‌نامه از دانشجو تحویل گرفته نخواهد شد.

– لازم است پس از نگارش هر يك از فصول پایان‌نامه گزارش پيشرفت كار، جهت بررسي و تائید به استاد راهنما و مشاور تحويل داده شود.

 • پس از پايان نگارش كليه فصول پایان‌نامه، تحويل يك نسخه از پایان‌نامه تایپ‌شده جهت بررسي و اعلام نظر و رفع نواقص احتمالي به استاد راهنما و مشاور ضروري است.
 • تذكر مهم: موارد خواسته‌شده در فرم تعهد اصالت پایان‌نامه و صورت‌جلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو، عنوان پایان‌نامه و ساير موارد بايستي به‌صورت تایپ‌شده، قيد گردند.

دانلود فرم‌های مربوط به نگارش پایان‌نامه:

راهنماي جامع نگارش و تدوين پایان‌نامه

راهنماي نحوه شماره‌گذاری صفحات پایان‌نامه با حروف ابجد و اعداد

آرم دانشگاه

منشور اخلاق پژوهش

فرم تعهد اصالت پایان‌نامه

۷- اعلام آمادگي دفاع از پایان‌نامه و تعيين تاريخ دفاع

دانشجويان كارشناسي ارشد ۶ ماه پس از تاريخ ابلاغ تصويب پروپوزال (ابلاغيه تصويب موضوع پایان‌نامه) در شوراي تحصيلات تكميلي می‌توانند از پایان‌نامه خود دفاع نماينــد. ضمناً اسامي دانشجــوياني كه فـرم ابــلاغيه تصــويب پروپوزال آن‌ها صــادر می‌شود در تابلو اعلانات امور پژوهشي اعلام می‌شود. توجه به اين نكته ضروري است كه دفاع دانشجو از پایان‌نامه قبل از موعد مقرر (۶ ماه) ممنوع است.

 عدم مراجعه به‌موقع دانشجو جهت دفاع:

طبق بخشنامه شماره ۱۲۵۷۹/۷۳ مورخ ۸۷/۱/۲۴ چنانچه مدت‌زمان انجام پایان‌نامه براي دانشجوي كارشناسي ارشد بيش از یک سال به طول انجامد، دانشجوي مذكور از سقف مجاز راهنمايي و مشاوره استادان راهنما

و مشاور خارج خواهد شد.

– از تائید نهايي پایان‌نامه به‌وسیله استاد راهنما و مشاور و انجام اصلاحات اوليه، دانشجو می‌تواند با مراجعه به وب‌سایت مرکز اقدام به دانلود فرم اعلام آمادگي دفاع از پایان‌نامه نمايد.

– توجه: شرط لازم در خصوص دفاع از پایان‌نامه، اعلام نمره كليه واحدهاي درسي (دانشجويان ترم آخر) و اقدام جهت اخذ و يا تمديد واحد پایان‌نامه می‌باشد.

– پس از تأیید و امضاي استاد راهنما و مشاور در فرم اعلام آمادگي دفاع مبني بر بلامانع بودن برگزاري جلسه دفاعيه، دانشجو بايستي با مراجعه به مدير گروه جهت انتخاب داور و با مراجعه به كارشناس تحصيلات تكميلي جهت صدور ابلاغيه داور و دريافت فرم داوري پایان‌نامه اقدام نمايد.

– تعيين تاريخ دفاع

– پس از اعلام نظر داور، مدیر گروه مبادرت به اعلام و تعيين تاريخ دفاع دانشجو می‌نماید.

توجه: درصورتی‌که اساتيد راهنما، مشاور و يا داور عضو هيأت علمي دانشگاه قزوین نيستند لازم است دانشجو پس از هماهنگي با ايشان، تاريخي را كه می‌توانند در دانشگاه قزوین جهت شركت در جلسه دفاعيه حضورداشته باشند به اطلاع مدير گروه برساند.

تاريخ فوق تنها پس از بررسي كارشناس تحصيلات تكميلي جهت عدم تداخل با جلسات دفاعيه ساير گروه‌ها رسميت می‌یابد.

دانشجو بايستي هنگام مراجعه به كارشناس تحصيلات تكميلي جهت تأیید تاريخ دفاع، يك نسخه CD حاوي خلاصه اطلاعات پایان‌نامه خود در قالب فرم ب ۱ و ب ۲ را تحويل و فرم‌های لازم جهت شركت در جلسه دفاعيه را از ايشان دريافت نمايد.

دانلود فرم‌های مربوط به اعلام آمادگي دفاع از پایان‌نامه:

فرم اعلام آمادگي دفاع

فرم‌های ب ۱ و ب ۲

۸- برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه

با توجه به ساعت اداري دانشگاه و حضور كارشناس تحصيلات تكميلي از ساعت ۷.۳۰ الي ۱۵, ۳۰، جهت انجام امور پژوهشي و آموزشي مربوط به برگزاري جلسه دفاعيه حداقل ۳ ساعت قبل از ساعت دفاع در بازه زماني فوق در دانشگاه حضورداشته باشيد.

به‌منظور برگزاري دقيق جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های كارشناسي ارشد، حضور افراد ذيل در جلسات دفاع ضروري است:

الف ) استاد (اساتيد) راهنما

ب ) استاد (اساتيد) مشاور

ج ) استاد داور

د) نماينده گروه (از اعضاء هيات علمي گروه) يا واحد به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی)

 نكته مهم: جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسي ارشد بدون حضور استاد راهنما و استاد داور نخواهد داشت.

ارزشيابي پایان‌نامه:

پایان‌نامه توســط هيات داوران در ۵ درجه ارزشــيابي شده و به هر درجــــه نمره‌ای تعلق می‌گیرد و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه می‌شود.

فرم اصلاحات پایان‌نامه كارشناسي ارشد شامل موارد اصلاحي است كه طبق نظر كميته ارزياب در جلسه دفاعيه بايستي در پایان‌نامه اعمال گردد لذا پس از برگزاري جلسه دفاع اين فرم به دانشجو تحويل داده خواهد شد.

۹-نمره نهايي پایان‌نامه

حداكثر نمره‌ای كه در جلسه دفاع توسط اعضاء هيات داوري براي دانشجو تعيين می‌شود ۱۸ از ۲۰ می‌باشد. ۲ نمره از ۲۰ نمره پایان‌نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد به مقاله اختصاص دارد كه پس از ارائه مدارك مربوط به پذيرش يا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان‌نامه و با نظر شوراي پژوهشي واحد بر اساس نوع و درجه مجلات اختصاص می‌یابد.

تبصره: مقالات غير مستخرج از پایان‌نامه درصورتی‌که دانشجو به‌عنوان نويسنده اصلي معرفي گردد شامل نمره احتسابي در پایان‌نامه خواهد شد.

توجه: تنها بايستي نام افراد مرتبط با پایان‌نامه روي مقاله درج گردد. در صورت آوردن نام افراد غير مرتبط به اين افراد نمره‌ای جهت پایان‌نامه تعلق نمی‌گیرد.

 نوع مقاله

حداكثر نمره براي هر مقاله

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات (ISI) : ۲ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی‌زبان داخلي يا خارجي يا (ISC) : ۱/۵ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي : ۱/۵ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي _ترويجي : ۱ نمره

چاپ مقاله در کنفرانس‌های ملي و بین‌المللی داخل و خارج : ۱ نمره

پذيرش يا چاپ مقاله در مجلات علمي دانشگاهي بدون درجه : ۰/۵ نمره

چاپ مقاله در کنفرانس‌های داخلي : ۰/۵ نمره

اختراع، اكتشاف، نظريه علمي، مسابقات و جشنواره‌های ملي و بین‌المللی و چاپ كتب علمي مرتبط : تا ۲ نمره بسته به نظر گروه ارزیابی‌کننده

موارد قابل‌توجه در نگارش مقاله

 • در اين مقالات با توجه به موارد زير چه نويسنده اصلي دانشجو باشد و چه استاد راهنما، الزاماً بايد فقط و فقط نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوین بايد براي معرفي نويسنده اول و مسئول بكار رود.
 • كليه مقــالاتي كه ارائه می‌شوند، با عنــوان كامــل ‹‹دانشگاه آزاد اســلامي›› به زبان‌های فارسي و انگليسي و نيز نام مرکز دانشگاهي معرفي شوند.

(به فارسي): دانش‌آموخته يا دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه فناوری اطلاعات- واحد قزوین- دانشگاه آزاد اسلامي، قزوین- ايران

(به انگليسي): Department of Information Technology, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin,Iran

توجه شود كه در تركيب یادشده، هیچ‌یک از واژگـــان جابجا نشوند و از علامت‌های اختصاري مثل & به‌جای and يا Campus به‌جای Branch يا ديگر موارد جايگزين استفاده نگــردد. همچنين از ذكر واژه Unit به‌جای Branch خودداري گردد.

در اين مقالات اگر استاد راهنما عضو هيات علمي مرکز باشد الزاماً بايد به‌عنوان نفر اول و نويسنده مسئول ذكر گردد. چنانچه استاد راهنما خارج از واحد باشد، به‌شرط آنكه نام مرکز را به‌عنوان محل خدمت خود ذكر نمايد به‌عنوان نفر اول و نويسنده مسئول خواهد بود در غير این صورت دانشجو نفر اول و نويسنده مسئول قلمداد می‌شود.

– مقالات غير مستخرج از پایان‌نامه نويسنده اصلي دانشجو و يا اساتيد راهنما و مشاور باشند.

– موارد فوق می‌تواند هم‌زمان و متعدد باشد ولي سقف آن ۲ نمره است.

بررسي دقيق مجله‌ای كه مقاله در آن چاپ‌شده است يا از آن پذيرش چاپ دريافت كرده است، بر اساس بخشنامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۹ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ به عهده شوراي پژوهشي مرکزاست و تا زماني كه اعتبار مجله توسط ايشان تائید نشده باشد مجله موردنظر موردپذیرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ‌شده يا پذیرش‌شده در آن، فارغ‌التحصیل شود يا نمرات چاپ مقاله را دريافت نمايد. پس از مشخص شدن وضعيت مقاله دانشجو (ارائه مدارك مربوط به نگارش، پذيرش يا چاپ مقاله) فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پایان‌نامه توسط مديريت پژوهشي تنظيم و پس از تائید استادان راهنما و مدير گروه تخصصي، نمره مربوط به مقاله يا مقالات ارائه‌شده با توجه به جدول ذيل مشخص و نمره نهايي (جمع نمره دفاع و مقاله يا ثبت اختراع) در فرم مربوطه درج می‌گردد.

ثبت نمره مقاله:

دانشجو موظف است مدارك لازم زير را جهت ثبت نمره مقاله به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل دهد:

الف) ارائه گواهي پذيرش

ب) نسخه كامل چاپ‌شده مقاله به همراه صفحه فهرست و جلد مجموعه مقالات در مورد مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها، تصوير جلد مجله به همراه صفحه فهرست در مورد مقالات چاپ‌شده در مجلات

(در مورد مجلات علمي پژوهشي كه با تأخیر زماني به چاپ می‌رسند ارائه گواهي پذيرش كه ممهور شده و به امضا سردبير مجله رسيده است كافي می‌باشد).

ج)CD حاوي فرم الف و ب شامل اطلاعات مقالات ارائه و يا چاپ‌شده

د) تصوير جلد مجله و يا مجموعه مقالات همايش به همراه تصوير فهرست مقالات

پس از تحويل مدارك فوق به كارشناس تحصيلات تكميلي، فرم تعيين و اعلام نمره نهايي پایان‌نامه به دانشجو تحويل داده خواهد شد.

انصراف از تهيه و ارائه مقاله:

درصورتی‌که دانشجو تمايلي براي نگارش، اخذ پذيرش و يا چاپ مقاله نداشته باشد می‌تواند با تكميل فرم مربوطه انصراف خود را در اين مورد اعلام نمايد. در اين صورت ارزيابي كيفي پایان‌نامه دانشجو حداكثر بسيار خوب و ازنظر كمي حداكثر نمره ۱۸ ارزيابي خواهد شد.

مهلت ارائه مقاله:

جهت تخصيص نمره به مقاله، دانشجو موظف است حداكثر ۳ ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشكل نظام‌وظیفه نسبت به ارائه مدارك و مستندات مربوط به مقاله (نسخه نگارش شده مقاله، نامه پذيرش يا چاپ‌شده مقاله) و اخذ تائید استادان راهنما و مدير گروه در فرم مربوطه اقدام نمايد و سپس فرم را به امور پژوهشي تحويل دهد.

تمديد مهلت ارائه مقاله:

با درخواست دانشجو (تكميل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پيشرفت چاپ يا پذيرش مقاله و كيفيت و نوع مجله و با تائید شوراي گروه تخصصي مربوطه و شوراي پژوهشي مرکز این مدت می‌تواند تا ۳ ماه ديگر نيز تمديد شود مشروط بر اينكه از بازه زماني لغو معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول نگذرد و هیچ‌گونه منعي براي طولاني شدن روند فراغت از تحصيل دانشجو وجود نداشته باشد.

عدم ارائه به‌موقع مدارك مقاله

بعد از مهلت داده‌شده (۶ ماه) در صورت عـدم ارائه مدارك، شوراي پژوهشي مجاز خواهـــد بود نمره کسب‌شده در جلسه دفاع را به‌عنوان نمره نهايي در صورت‌جلسه دفاع درج نمايد و حــوزه پژوهش از پذيرش مــداركي كه احتمالاً بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و يا گروه تخصصي مربوطه ارائه می‌شود معذور می‌باشد.

فرم الف و ب ويژه مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها

فرم الف و ب ويژه مقالات ارائه‌شده در مجلات

فرم ثبت نمره نهايي

فرم تعيين و اعلام نمره مقاله جهت احتساب در نمره كل پایان‌نامه

فرم اعلام وضعيت نمره مقاله

۱۰- تسویه‌حساب نهایی

 • در ابتدا دانشجو بايستي نسبت به ثبت نمره نهايي پایان‌نامه خود اقدام نموده و سپس با رعايت موارد زير اقدام به تهيه مجلد صحافي شده از پایان‌نامه نمايد.
 • پس از انجام اصلاحات نهايي طبق نظر كميته ارزياب در جلسه دفاعيه، دانشجو بايستي يك نسخه از پایان‌نامه خود را در قالب نسخه چاپي و يا در قالب ايميل، به همراه فرم تأیید انجام اصلاحات پایان‌نامه جهت تأیید و امضاء براي استاد راهنما و مشاور ارسال نمايد.
 • پس از اخذ تأیید نهايي از اساتيد راهنما و مشاور دانشجو اقدام به تهيه ۳ نسخه صحافي شده با رعايت موارد مطروحه در فايل شيوه نگارش پایان‌نامه جهت ۱- استاد راهنما ۲- مشاور ۳- كتابخانه دانشگاه و ۴ عدد CD كه هر يك حاوي يك فايل Word و يك فايل Pdf از كل پایان‌نامه می‌باشند. (۲ عدد با فونت Times new roman جهت ارسال به سازمان مركزي دانشگاه و ۲ عدد با فونت ذکرشده در فايل شيوه نگارش پایان‌نامه، Blotus ۱۴ جهت تحويل به مدير گروه و كارشناس تحصيلات تكميلي).

(بديهي است درصورتی‌که استاد راهنما و يا مشاور تمايل به دريافت CD از پایان‌نامه داشته باشند از تعداد مجلدها كاسته و به تعداد CD ها اضافه می‌گردد. لذا قبل از اقدام به تهيه مجلدها اين مورد را با استاد راهنما و مشاور هماهنگ فرمایید).

توجه: درصورتی‌که فرم تعهد اصالت پایان‌نامه و فرم منشور اخلاق پژوهش طبق ترتيب ذکرشده در فايل شيوه نگارش پایان‌نامه در مجلد قرار داده نشده باشد، نسخ صحافي شده تحويل گرفته نخواهد شد.

 • نكته ۱: هر CD حاوي يك فايل WORD و يك فايل PDF از كل پایان‌نامه می‌باشد.
 • نكته ۲: فرم تحويل نسخ پایان‌نامه جهت دانلود در سايت قرار داده‌شده است، در مورد اساتيد خارج از واحد (اساتيدي كه در دانشگاه حضور ندارند) دانشجو موظف است قبل از مراجعه به این مرکز دانشگاهی جهت تسويه و تحويل نسخ، مجلدهاي پایان‌نامه مربوط به اين دسته از اساتيد را به ايشان تحويل و رديف مشخص‌شده در اين فرم را به امضاء ايشان برساند.

دانشجو بايستي هنگام مراجعه به دانشگاه جهت تسویه‌حساب فرم انجام اصلاحات پایان‌نامه خود را كه به تأیید و امضاء اساتيد راهنما و مشاور رسيده است به همراه داشته و به كارشناس تحصيلات تكميلي تحويل دهد.

جهت انجام امور تسويه در روزهاي حضور مدير گروه رشته مربوطه و استاد راهنما و مشاور و در ساعات اداري ۷.۳۰ صبح الي ۱۴ بعدازظهر به دانشگاه مراجعه نمایید.

0 پاسخ در "مراحل اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق برای سایت ساده آموز محفوظ است.
در تلگرام منتظر شما هستیم :)
عضویت در کانال تلگرام ساده آموز
X