مدیران گروه فیس‎بوک هم‎اکنون می‎توانند اعضا را از نظر دادن ممنوع کنند