بهترین فناوری تأیید هویت، ممکن است انگشتان دست شما باشد