آمازون خدمات تحویل مواد غذایی تازه را در برخی از مناطق قطع می کند