نحوه ذخیره اطلاعات در لباس های نامرئی خود، بدون استفاده از الکترونیک