مدارهای کاملا مجتمع به طور مستقیم بر روی پارچه چاپ می شوند