شبکه‎های عصبی مصنوعی فعالیت مغز را در طول حرکات انجام شده و تصور شده رمزگشایی می کنند