توسعه اولویت‎های اخلاقی برای فنّاوری‎های نوروئید و هوش مصنوعی