انگیزه‎ی بلوک‌چین: اعتمادسازی درزمانی که به‌شدت به آن نیاز دارید.